Hoppa till innehåll

Stadgar & styrelse

Styrelse

Ordförande: Tomas Fändriks
Vice ordförande: Lotta Dyhr Nielsen
Sekreterare: Jan Elofsson
Ledamot: Johanna Stenersen
Kassör: Tomas Fändriks

Stadgar

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN CIVILISATIONEN

§ 1 Föreningens firma
Föreningens firmatecknare är (ordförande) samt styrelseledamöter var och en för sig.

 § 2 Föreningens ändamål
Föreningen har till ändamål att verka för en bättre värld för alla, till exempel genom att utveckla nya, effektiva modeller och metoder för ökad jämlikhet och rättvisa i Norden med fokus på barn och unga och därmed förenlig verksamhet. Vi utvecklar nya metoder, bygger kunskap och vill påverka politik och opinion om barn och ungas rättigheter.

Föreningen står upp för de mänskliga rättigheterna och arbetar för att Barnkonventionen ska följas av alla, överallt, alltid. Det inkluderar att arbeta för att alla människor ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk och social tillhörighet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, religion, funktionsförmåga eller ålder.

Föreningen vill stärka demokratins ideal och strävar efter att säkerställa och föreningen ger alla medlemmar full insyn och påverkansmöjlighet i den verksamhet och de projekt vi driver.

Föreningen strävar efter att bli fler och välkomnar alla, alltid, överallt. Vi vill ha ett Sverige för ALLA, oavsett etniskt ursprung, könstillhörighet, sexuell läggning eller socioekonomisk bakgrund och vi är övertygade om att civilsamhället kan gå i bräschen för detta. All verksamhet och alla projekt som vi ska vara delaktiga i kollas av mot barnscheck, dvs innan vi fattar ett beslut så ställer vi oss i föreningen följande frågor:

  • Har vi analyserat vilka barn (eller unga) som kan diskrimineras av beslutet?
  • Innebär beslutet att barnets (eller de ungas) bästa sätts i främsta rummet?
  • Tillgodoses barnets (eller de ungas) rätt till utveckling genom beslutet?
  • Har barn (eller unga) getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats?

 § 3 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Arvika kommun, Värmlands län.

 § 4 Medlemskap
Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar samt erlagt medlemsavgift.

 § 5 Medlemsavgifter
Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 § 6 Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, 2 övriga ledamöter jämte 0 -2 suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte.

§ 7 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst två styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst 2 personer är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker avgörandet vid val genom lottning. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och föreningens styrelseledamöter var för sig.

§ 8 Räkenskaper
Räkenskapsår ska vara kalenderår.
– Ideell förening som är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen får ha annat räkenskapsår, i annat fall bör räkenskapsår vara kalenderår pga att beskattningsår ska vara kalenderår för juridisk person som inte är bokföringsskyldig. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 1 april.

 § 9 Revisorer
Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedd revisor. Revisorn ska senast den 1 maj avge sin revisionsberättelse.

§ 10 Årsmöte
Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 1 maj på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker per epost till alla medlemmar senast 7 dagar före före ordinarie årsmöte och senast 7 dagar före extra årsmöte. Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
12.Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år
13.Val av revisorer samt suppleanter.
14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
15.Övriga frågor.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta
inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 11 Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

 § 12 Rösträtt
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

 § 13 Beslut, omröstning och beslutsmässighet
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid val sker dock avgörandet genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 14 Regler för ändring av stadgarna
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 § 15 Utträde
Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§16 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§ 17 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.
– Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.